Nowe Prawo zamówień publicznych od 2021 roku – postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Rozpatrywanie odwołań przez 3-osobowe składy orzekające, obniżenie opłaty od skargi do sądu, wydłużenie terminu na jej wniesienie